Data Bases

מאגר נתוני אזרחים ותיקים ביישובים קטנים מונגש לחוקרים על ידי מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל.

לקבלת קובץ הנתונים (בפורמט spss) על החוקרים למלא את טופס ההרשאה.

המאגר מבוסס על נתוני סקר שבוצע לבקשת המשרד לאזרחים ותיקים על ידי מרכז הידע בשנת 2014. במחקר נבחנו סוגיות שונות בקרב אוכלוסיית האזרחים הותיקים המתגוררים ביישובים קטנים, כדוגמת מאפיינים כלכליים, מגורים, שייכות לקהילה, בריאות, רווחה נפשית ונגישות.  במדגם 500 נשים וגברים בני 65 ומעלה, השייכים למגזר היהודי ואשר מתגוררים ביישובים המונים פחות מ-2,000 תושבים, מכל הארץ.


להורדת השאלון (עברית בלבד) לחצו כאן


בכל הפרסומים שייעשו על בסיס הנתונים וכן בשימוש בשאלון או בחלקים ממנו, יש לציין את האזכור המופיע בסעיף 6 בטופס ההצהרה לקבלת הרשאה לשימוש בנתונים, שמופיע למעלה.